Všeobecné obchodné podmienky - beautysecret.sk

 
 
 

Potrebujete poradiť s výberom produktov? Napíšte nám na info@beautysecret.sk

 
 
 
 
 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Základné údaje

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu na www.beautysecret.sk je spoločnosť Compliments s. r. o. so sídlom Bernolákova 1193/2, 903 01 Senec, IČO:  36 324 191, DIČ: 2021672004, IČ DPH: SK2021672004, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 100625/B (ďalej len „Spoločnosť“).
1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Spoločnosťou (ďalej tiež len „Predávajúci“) a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu na stránke www.beautysecret.sk (ďalej len „Kupujúci“).
1.3. Emailová adresa elektronickej pošty Predávajúceho je info@beautysecret.sk a telefónne číslo je +421 908 733 031.  
1.4. Názov a adresa orgánu dozoru, ktorému Predávajúci podlieha je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. 

2.    Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci ponúka na predaj tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho (ďalej len „Tovar”). Obrázky uvedené na internetovej stránke Predávajúceho môžu byť len ilustračné. 
2.2. Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.
2.3. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.
2.4. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.
2.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých vo formulári povinných údajov.
2.5. Miestom dodania Tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v registračnom formulári. Miestom dodania môže byť len miesto nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Na základe dohody môže byť miestom dodania Tovaru aj iný členský štát Európskej únie.
2.6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím Tovaru.

3.    Platba za tovar

3.1. Všetky ceny tovarov sú konečné, vrátane 20 % DPH
3.2. Platba za Tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:
3.2.1. Platba kartou online platobnou bránou TrustPay, alebo
3.2.2. Platba na dobierku - zásielka bude Kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy kuriérskej službe, a to v hotovosti alebo, pokiaľ v danom čase kuriérska služba poskytuje túto službu, platobnou kartou, alebo
3.2.3. Platba platnou darčekovou poukážkou -  zadaním jedinečného kódu uvedeného v darčekovej poukážke v objednávkovom formulári; hodnota darčekových poukážok je 25 eur, 50 eur a 100 eur.
3.3. Platba za Tovar môže byť vykonaná aj kombináciou platby darčekovou poukážkou a platby podľa 1. alebo 2. vyššie, avšak za podmienky, že suma darčekovej poukážky sa započíta na platbu Tovaru v jej plnej výške. Hodnota darčekovej poukážky nie je deliteľná/rozdeliteľná na menšie časti a Predávajúci nevracia nespotrebovanú časť darčekovej poukážky, t.j. pokiaľ cena Tovaru nedosahuje hodnotu darčekovej poukážky a Kupujúci napriek tomu chce kúpnu cenu Tovaru uhradiť prostredníctvom darčekovej poukážky, rozdiel  prepadá v prospech Predávajúceho. Na jeden nákup je možné použiť kód len z jednej darčekovej poukážky.
3.4. Darčeková poukážka je prenosná, t.j. nie je viazaná na osobu, ktorá ju zakúpila. Platnosť darčekovej poukážky je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jej zakúpenia. Deň zakúpenia darčekovej poukážky bude uvedený na poukážke. Po uplynutí platnosti darčekovej poukážky sa darčeková poukážka stáva neplatnou a nemožno ju použiť na zakúpenie Tovaru.

4.    Dodacie podmienky a poštovné

4.1. Dodacia lehota pre Slovenskú republiku je maximálne 2 pracovné dni odo dňa vyexpedovania Tovaru zo skladu Predávajúceho. Dodacia lehota pre Českú republiku je maximálne 5 pracovných dní odo dňa vyexpedovania Tovaru zo skladu Predávajúceho. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť, v takomto prípade bude Predávajúci Kupujúceho neodkladne informovať.
4.2. Ceny Tovaru uvádzané pri jednotlivom Tovare na stránke www.beautysecret.sk nezahŕňajú poštovné, manipulačný poplatok, poistenie, či iný spôsob dopravy Tovaru ku Kupujúcemu.
4.3. Tovar s miestom dodania v Slovenskej republike bude Kupujúcemu dodaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú Kupujúcim.
4.3.1. Pri platbe za Tovar uskutočnenej vopred bude Kupujúcemu účtovaná doprava prostredníctvom kuriérskej služby vo výške 3,80 EUR. Pri objednávke Tovaru Kupujúcim v hodnote nad 80,- EUR  bude doprava poskytnutá zdarma.
4.3.2. Pri platbe za Tovar na dobierku bude Kupujúcemu účtovaný príplatok vo výške 1,50 EUR bez ohľadu na hodnotu objednaného tovaru. 
4.4. Tovar s miestom dodania v Českej republike bude Kupujúcemu dodaný:
4.4.1. Tovar bude dodaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú Kupujúcim.
4.4.2. Pri platbe za Tovar uskutočnenej vopred bude Kupujúcemu účtované poštovné vo výške 10,- EUR. Pri objednávke Tovaru Kupujúcim v hodnote nad 110,- EUR bude doprava poskytnutá zdarma.
4.4.3. Pri platbe za Tovar uskutočnenej na dobierku bude Kupujúcemu účtovaný príplatok vo výške 1,50 EUR bez ohľadu na hodnotu objednaného tovaru. 
4.5. Ceny za doručenie Tovaru sa môžu meniť v závislosti od cien kuriérskej služby. Aktuálna cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke pri výbere spôsobu doručenia.
4.6. Dodacie podmienky a poštovné pre miesto dodania v inom európskom štáte budú dohodnuté individuálne.

5.    Storno objednávky

5.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek.
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:
5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, Kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
5.2.2. Objednaný Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 dní.

6.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

6.1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim:
6.1.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.1.2. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 6.1.3. Odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci urobiť písomnou formou vo forme e-mailu, ktorý pošle na info@beautysecret.sk, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
6.1.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. 
6.1.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť v takom prípade Predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s navrátením Tovaru Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoužitý, kompletný, v pôvodnom obale a nesmie javiť známky opotrebenia ani poškodenia.
6.1.6. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za Tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky od Kupujúceho skôr, než mu Kupujúci Tovar vráti.
6.1.7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar so zníženou hodnotou v dôsledku jeho poškodenia alebo neúplnosti, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za Tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotu opravy a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
6.1.8     Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 ods. 1 zákon č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby
6.1.9. Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na Tovare, je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je zároveň oprávnený si voči nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny započítať akúkoľvek splatnú pohľadávku, ktorú má voči Kupujúcemu.
6.2. Do doby doručenia Tovaru Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak je zrejmé, že Kupujúci ju podstatne porušil. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu, ak už bola uhradená, bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.
6.3. Ak je spoločne s Tovarom Kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, darovacia zmluva ohľadne takého darčeka stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček.

7.    Záručné podmienky a reklamačný poriadok

7.1. V prípade vrátenia Tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom v zákonnej lehote 14 dní, alebo v prípade reklamácie, Kupujúci postupuje nasledovne:
7.1.1. Tovar Kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti Compliments s. r. o., Bernolákova 1193/2, 903 01 Senec, Slovenská republika balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s Tovarom, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 14 dní), alebo reklamáciu s popisom vady (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť musí obsahovať číslo bankového účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze.
7.1.2. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady Tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanovením § 499 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na Tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu na www.beautysecret.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ak je výskyt vady nepodstatným porušením zmluvy, Kupujúci má právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak je výskyt vady podstatným porušením zmluvy, Kupujúci má právo na nasledujúce riešenia:
 a) odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho Tovaru;
 b) odstránenie vady opravou Tovaru;
 c) primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 d) odstúpenie od zmluvy.
7.1.3. Kupujúci nemôže uplatniť zodpovednosť za vady u Predávajúceho, ak ide o vadu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti zaznamenať už pri uzavretí zmluvy. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vonkajšia udalosť spôsobila vadu na Tovare po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho. Nárok na uplatnenie zodpovednosti Predávajúceho za vady Kupujúcemu nenáleží ani v prípade, kedy Kupujúci vadu sám spôsobil (napríklad na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením Tovaru Kupujúcim a pod.). Kupujúci môže uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru.
7.1.4. Ako záručný doklad slúži faktúra.
7.1.5. Všetky reklamácie budú posúdené a vyriešené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.
7.1.6. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu urobiť kontrolu tovaru a hlavne preskúmať:
a) či sa jedná o Tovar, ktorý bol zo strany Kupujúceho objednaný;
b) či je Tovar v neporušenom stave a či nemá zjavnú vadu;
c) či fungujú všetky jeho jednotlivé časti;
d) či má očakávanú vôňu alebo očakávaný odtieň podľa objednanej špecifikácie;
e) či sa zhodujú údaje na faktúre so skutočnosťou.
7.1.7. Nie je možné reklamovať Tovar nadmerne spotrebovaný. Pre účely týchto VOP sa za Tovar nadmerne spotrebovaný považuje tovar spotrebovaný viac než z jednej tretiny.
7.1.8. Nedodaný a pritom fakturovaný Tovar je Kupujúci povinný nahlásiť (telefonicky alebo e-mailom) do 24 hodín od prevzatia Tovaru (zásielky) od kuriérskej služby. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
7.2. Nežiaduce alebo vedľajšie účinky zakúpených kozmetických výrobkov nie sú dôvodom na reklamáciu. 

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov  

8.1. Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.
8.2. Dohľad vykonáva SOI Bratislava, na adrese Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru. Tel. číslo: 02/58272172, 02/58272104, fax č. 02/58272170.
8.3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
8.4. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.    Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.2. Predávajúci a Kupujúci  sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, ak bolo pridelené, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek formou e-mailu doručeného na info@beautysecret.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.
9.4. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu Predávajúci zasielal formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách (Newsletter). Kupujúci môže kedykoľvek formou e-mailu odvolať tento samostatný súhlas s tým, aby mu Predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách Predávajúceho bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa týchto VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

10.    Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
10.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
10.3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
10.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 

V Senci, dňa 23.05. 2018

Compliments s. r. o.