Reklamačný poriadok - beautysecret.sk

 
 
 

Potrebujete poradiť s výberom produktov? Napíšte nám na info@beautysecret.sk

 
 
 
 
 
 
Reklamačný poriadok

(reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok)V prípade reklamácie Kupujúci postupuje nasledovne:


1. Tovar Kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti Compliments s. r. o., Bernolákova 1193/2, 903 01 Senec, Slovenská republika. Kupujúci zašle reklamovaný tovar balíkom, nie však na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom alebo elektronicky a vyplnený Reklamačný formulár s popisom vady (v prípade, že ide reklamáciu v záručnej lehote). 


2. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanovením § 499 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu na www.beautysecret.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ak je výskyt vady nepodstatným porušením zmluvy, Kupujúci má právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak je výskyt vady podstatným porušením zmluvy, Kupujúci má právo na nasledujúce riešenia:

 a) odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru;

 b) odstránenie vady opravou tovaru;

 c) primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

 d) odstúpenie od zmluvy.


3. Kupujúci nemôže uplatniť zodpovednosť za vady u Predávajúceho, ak ide o vadu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti zaznamenať už pri uzavretí zmluvy. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vonkajšia udalosť spôsobila vadu na tovare po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho. Nárok na uplatnenie zodpovednosti Predávajúceho za vady Kupujúcemu nenáleží ani v prípade, kedy Kupujúci vadu sám spôsobil (napríklad na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru Kupujúcim a pod.). Kupujúci môže uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru.


4. Ako záručný doklad slúži faktúra.


5. Všetky reklamácie budú posúdené a vyriešené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.


6. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu urobiť kontrolu tovaru a hlavne preskúmať:

a) či sa jedná o tovar, ktorý bol zo strany Kupujúceho objednaný;
b) či je tovar v neporušenom stave a či nemá zjavnú vadu;
c) či fungujú všetky jeho jednotlivé časti;
d) či má očakávanú vôňu alebo očakávaný odtieň podľa objednanej špecifikácie;
e) či sa zhodujú údaje na faktúre so skutočnosťou.


7. Nie je možné reklamovať tovar nadmerne spotrebovaný. Za nadmerne spotrebovaný tovar sa považuje tovar spotrebovaný viac než z jednej tretiny.


8. Nedodaný a pritom fakturovaný tovar je Kupujúci povinný nahlásiť (telefonicky alebo e-mailom) do 24 hodín od prevzatia zásielky od kuriérskej služby. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.


9. Nežiaduce alebo vedľajšie účinky zakúpených kozmetických výrobkov nie sú dôvodom na reklamáciu.